Cuộc Sống

Thông tư 47/2017/TT-BYT

Tải về Bản in

Thông tư 47/2017/TT-BYT – Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Ngày 22/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 47/2017/TT-BYT ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế tại Việt Nam. Thông tư sẽ có hiệu lực từ 15/02/2018.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 47/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC HOẠT CHẤT CẤM SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ PHẠM VI SỬ DỤNG TRONG CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về qun lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý môi trường y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục hoạt chất cm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam.

Điều 1. Danh mục hot chất

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 01 Danh mục hoạt chất cấm sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 02 Danh mục hoạt chất hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.

2. Thông tư số 25/2011/TT-BYT ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Danh mục các hóa chất được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Các chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có sử dụng các hoạt chất quy định tại Phụ lục số 02 Thông tư này đã được cấp giấy phép lưu hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chỉ được quảng cáo sản phẩm theo đúng phạm vi tác dụng đã được ghi trên giấy phép lưu hành. Trường hợp muốn quảng cáo mở rộng phạm vi tác dụng quy định tại Phụ lục số 02 Thông tư này, phải thực hiện việc đăng ký bổ sung theo quy định của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Điều 4. Tổ chức thc hin

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

  • Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
  • Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/c);
  • Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
  • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Lưu: VT, MT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC HOẠT CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên hóa chất

CAS number

1.

Aldrin

309-00-2

2.

Alpha hexachlorocyclohexane

319-84-6

3.

Benzene hexachloride (BHC)

89609-19-8

4.

Cadmium compound

5.

Chlordance

57-74-9

6.

Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)

50-29-3

7.

Dichlovos

62-73-7

8.

Dieldrin

60-57-1

9.

Endrin

72-20-8

10.

Heptachlor

76-44-8

11.

Hexachlorobenzene

118-74-1

12.

Isobenzen

297-78-9

13.

Isodrin

465-73-6

14.

Hợp chất Chì

15.

Lindane

58-89-9

16.

Methamidophos

10265-92-6

17.

Methyl Parathion

298-00-0

18.

Mirex

2385-85-5

19.

Monocrotophos

6923-22-4

20.

Naphthalene

91-20-3

21.

Paradichlorobenzene (1,4-Dichlorobenzene, p-DCB)

106-46-7

22.

Parathion Ethyl

56-38-2

23.

Pentachlorophenol (PCP) và các muối của hóa chất này

24.

Perflurooctan sulfonic acid và các muối hóa chất này

25.

Phosphamidon

13171-21-6

26.

Polychlorinated Biphenyls (PCB)

1336-36-3

21.

Strobane

8001-50-1

28.

Technical endosulfan và các đồng phân

29.

Toxaphen

8001-35-2

30.

Chlordecone

143-50-0

31.

Chế phẩm sinh học diệt côn trùng, diệt khuẩn (trừ vi khuẩn: Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC HOẠT CHẤT HẠN CHẾ PHẠM VI SỬ DỤNG TRONG CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên hóa chất

Cas-number

Quy định sử dụng

1.

Agnique™ MMF

52292-17-8

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạt

2.

Bromchlophos

53095-31-1

Chỉ phun dạng ULV để diệt ruồi ngoài nhà

3.

Fenitrothion

122-14-5

Chỉ phun dạng ULV để diệt ruồi, muỗi, gián ngoài nhà

4.

Malathion

121-75-5

Chỉ phun dưới dạng ULV để diệt muỗi sốt xuất huyết

5.

Novaluron

116714-46-6

Không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt

6.

Pyriproxyfen

95737-68-1

Không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt

7.

Diflubenzuron

35367-38-5

Không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt

8.

Temephos

3383-96-8

Không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt

9.

Methoprene

53092-52-7

Không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt

10.

Trichlofon

66758-31-4
52-68-6

Chỉ phun diệt ruồi ngoài nhà và làm mồi diệt ruồi

11.

Dimethyl phthalate

84-66-2

Nồng độ sử dụng dưới 30%, không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi

12.

Diethyl toluamid

134-62-3

Không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi

13.

Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)

Không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt

Thuộc tính văn bản: Thông tư 47/2017/TT-BYT

Số hiệu 47/2017/TT-BYT
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực, ngành Thể thao – Y tế
Nơi ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành 22/12/2017
Ngày hiệu lực
15/02/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button