Ngân Hàng

Quyết định 927/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực cho tỉnh Hà Giang

Tải về Bản in

Quyết định 927/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực cho tỉnh Hà Giang

Quyết định 927/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực cho tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Quyết định 927/QĐ-TTg ban hành và có hiệu lực từ ngày 30/05/2016.

Quyết định 1049/QĐ-TTg ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở như thế nào?

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 927/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH HÀ GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1443/LĐTBXH-BTXH ngày 29 tháng 4 năm 2016, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3778/BKHĐT-KTĐPLT ngày 18 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài chính tại văn bản số 6650/BTC-NSNN ngày 18 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 290,4 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2016.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
  • Như Điều 3;
  • TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg,
    TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
  • Lưu: VT, KTTH(3).
Vương Đình Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button