Cuộc Sống

Quyết định 793/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Tải về Bản in

Quyết định số 793/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Quyết định 793/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em được thứ trưởng Doãn Mậu Diệp ký thay Bộ trưởng, ký ngày ngày 28 tháng 06 năm 2016.

Quyết định 1023/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định 1008/QĐ-TTg phê duyệt đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

——-

Số: 793/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em dùng cho công chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc trong lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em dùng cho công chức Văn hóa – Xã hội, cán bộ được giao phụ trách lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Giám đốc Sở Lao động – Thương và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT. Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button