Ngân Hàng

Quyết định 434/QĐ-BKHĐT 2019

Tải về Bản in

Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT

Quyết định 434/QĐ-BKHĐT về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 434/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Bài viết gần đây

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 210/TB-BTC ngày 26/02/2019 của Bộ Tài chính về việc thẩm định số liệu quyết toán ngân sách năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
– Bộ Tài chính;
– Các đơn vị DT thuộc Bộ (danh sách kèm theo);
– Trung tâm Tin học (để p/h đăng tin);
– Lưu: VT, P.KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

Biểu số 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chương: 013

QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chương: 013

QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN VỐN NGOÀI NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Biểu số 37

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019)

Nội dung chi tiết các phụ lục biểu mẫu mời các bạn sử dụng file tải về để biết thêm chi tiết.

PHỤ LỤC 1

THUYẾT MINH CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019
(Kèm theo quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thuyết minh căn cứ, nguyên tắc phân bổ dự toán NSNN năm 2019 như sau:

I. Căn cứ phân bổ:

– Luật NSNN năm 2015;

– Thông tư 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018;

– Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017;

– Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

– Quyết định số 1880/QĐ-BKHĐT ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2019;

– Quyết định số 1895/QĐ-BNV ngày 17/8/2018 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức hưởng lương từ NSNN năm 2019, Quyết định số 1648/QĐ-BKHĐT về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019 cho các đơn vị hành chính nhà nước thuộc Bộ

– Công văn số 13746/BTC-HCSN ngày 8/11/2018 của Bộ Tài chính về việc phân loại đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2018-2020;

– Công văn số 13818/BTC-HCSN ngày 9/11/2018 của Bộ Tài chính về việc phân loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập giai đoạn 2018-2020;

– Các tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành,

II. Nguyên tắc phân bổ:

1. Về dự toán thu:

Phân bổ cho 01 đơn vị được giao thu phí, lệ phí đó là Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

2. Về dự toán chi

2.1. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề, gồm:

a) Kinh phí thường xuyên: Kinh phí tự chủ lài chính của 04 đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc Bộ gồm: Học viện Chính sách và Phát triển, Trường CĐ KT – KH Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Thống kê I, II.

b) Kinh phí không thường xuyên: Phân bố cho các nhiệm vụ đã giao cụ thể tại Quyết định của Bộ Tài chính và Quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của Bộ: 7.500 triệu đồng, giao về các đơn vị (Quyết định số 1861/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2018):

– Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 9.000 triệu đồng (Quyết định số 1882/QĐ-BKHBT ngày 20/12/2018):

– Kinh phí tổ chức thực hiện công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới: 800 triệu đồng (Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018);

– Kinh phí tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: 1.200 triệu đồng (Quyết định số 1870/QĐ-BKHĐT ngày 18/12/2018).

– Kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo QĐ 53.

– Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 được giao nhiệm vụ và phê duyệt dự toán chi tiết tại Quyết định số 1183/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.2. Sự nghiệp khoa học công nghệ:

Phân bổ số kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Bộ.

2.3. Sự nghiệp văn hóa thông tin:

Kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê.

2.4. Sự nghiệp bảo vệ môi trường:

Phân bổ cho các nhiệm vụ dự án theo Quyết định số 2005B/QĐ-BKHĐT ngày 25/12/2018 và Quyết định số 2078/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.5. Các hoạt động kinh tế:

a) Vốn trong nước:

– Vốn đối ứng cho các dự án ODA: theo Hiệp định, văn kiện ký kết và dự toán hàng năm của dự án.

– Kinh phí Duy trì và phát triển Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia và thu thập, thông tin xây dựng báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp của Cục Phát triển doanh nghiệp.

– Kinh phí phân bổ cho 01 Đề án chuyển tiếp do Trung tâm Thông tin và dự báo quốc gia thực hiện “Dự báo tác động của bối cảnh quốc tế, trong nước đến phát triển kinh tế – xã hội đất nước giai đoạn đến năm 2025 và 2030” với số tiền là 1.970 triệu đồng. Đề án đã được phê duyệt tại các Quyết định số 1175/QĐ-BKHĐT ngày 02/8/2018 và Quyết định số 1487/QĐ-BKHĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Chi hoạt động xúc tiến đầu tư thường xuyên, xúc tiến đầu tư quốc gia: Theo Quyết định số 1884/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018 và Quyết định số 1885/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Vốn ngoài nước:

Phân bổ phần vốn vay, vốn viện trợ không hoàn lại cho các dự án đã đủ cơ sở pháp lý như Hiệp định tài trợ, văn kiện dự án, dự toán hàng năm.

2.6. Chi hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội:

2.6.1. Khối Bộ KH&ĐT:

– Kinh phí tự chủ:

+ Quỹ lương thực tế cho số biên chế có mặt và quỹ lương cho số biên chế dự kiến tuyển dụng.

+ Chi thường xuyên theo định mức theo Quyết định 46/2016/QĐ-TTg: Tính trên đầu số biên chế được giao nhận với định mức quy định (khoảng 48 triệu/người/năm)

* Chi thường xuyên theo Quyết định số 1880/QĐ-BKHĐT ngày 19/12/2018 của Bộ: tính trên đầu số biên chế dược giao (khối Văn phòng Bộ: 32,5 triệu/người/năm; khối Văn phòng Cục: 25 triệu/người/năm).

* Chi các nhiệm vụ thường xuyên trong định mức: Phân bổ cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hàng năm như: đoàn ra, đoàn vào, thanh tra kiểm tra, hội nghị, sửa chữa…).

– Kinh phí không tự chủ: Phân bổ cho các nhiệm vụ cụ thể như: Kinh phí hoạt động các Ban chỉ đạo, Tổ công tác, kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, đoàn ra ngoài định mức, duy trì các Hệ thống thông tin: đầu tư công, giám sát đầu tư, hệ thống thông tin nội bộ của Bộ…

2.6.2. Khối Tổng cục Thống kê:

– Kinh phí tự chủ:

+ Quỹ lương thực tế cho số biên chế có mặt và quỹ lương cho số biên chế dự kiến tuyển dụng: tạm lấy chỉ tiêu được giao của năm 2017 vì đến thời điểm này Bộ ta chưa có Quyết định của năm 2018. Năm 2018, căn cứ số chỉ tiêu được giao mới, sẽ điều chỉnh tăng, giảm tương ứng.

+ Chi thường xuyên theo định mức theo Quyết định 46/2016/QĐ-TTg: Tính trên đầu số biên chế được giao nhân với định mức quy định.

– Kinh phí không tự chủ: Phân bổ cho các nhiệm vụ cụ thể như: Kinh phí các cuộc điều tra thống kê, thuê trụ sở, hội nghị, hỗ trợ chi phí tòa nhà…

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được share-data.top cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button