Ngân Hàng

Quyết định 323/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tải về Bản in

Quyết định 323/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định 323/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quyết định đưa ra với mục tiêu quan trọng: Tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực nhà nước và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác của Ủy ban Dân tộc trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước phát triển ổn định nhưng nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn.

Quyết định 660/QĐ-UBDT thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc quản lý Nhà nước của Ủy ban dân tộc

Nghị định sửa đổi, bổ sung về việc xử phạt hành vi lãng phí tài sản nhà nước số 58/2015/NĐ-CP

Nghị quyết 52/NQ-CP phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN DÂN TỘC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 323/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016”.

Điều 2. Căn cứ Chương trình hành động, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  • Như Điều 3;
  • Các Thứ trưởng, PCN;
  • Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc;
  • Cổng TTĐT UBDT;
  • Lưu VT, KHTC (3 bản).
Đỗ Văn Chiến

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-UBDT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực nhà nước và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác của Ủy ban Dân tộc trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước phát triển ổn định nhưng nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn.

b) Nâng cao ý thức trách nhiệm của các Vụ, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP).

c) Làm căn cứ để các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban xây dựng Chương trình hành động về tăng cường THTK, CLP thuộc lĩnh vực và trong phạm vi quản lý.

2. Yêu cầu

a) Thường xuyên tổ chức học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm Luật THTK, CLP và Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP.

b) Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp và yêu cầu về THTK, CLP trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Vụ, đơn vị trong năm 2016.

c) Xây dựng hệ thống định mức chi tiêu và trang bị tài sản tại các Vụ, đơn vị đề ra các biện pháp thực hành tiết kiệm trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ và trong toàn bộ các hoạt động liên quan theo chức năng nhiệm vụ của từng Vụ, đơn vị.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc tiêu cực gây lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của các Vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ủy ban nhằm THTK, CLP.

e) Thực hiện ngay và có hiệu quả một số biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về THTK, CLP.

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Các Vụ, đơn vị, trực thuộc Ủy ban Dân tộc phải thực hiện tốt các nội dung trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể:

a) Thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán ngân sách, đảm bảo cơ cấu chi ngân sách hợp lý, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo chi đúng dự toán được duyệt, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước phải đúng Luật NSNN, đúng tiêu chuẩn, định mức và các chính sách chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo tính công khai, công bằng và minh bạch. Không bố trí dự toán các khoản chi chưa thực sự cần thiết và không hiệu quả.

b) Kiên quyết không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các nội dung bao gồm: tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước… trừ các nhiệm vụ thật sự cần thiết và cấp bách khi có Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

c) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP trong đi công tác nước ngoài. Hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ NSNN. Tăng cường quản lý chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các khoản chi bổ sung đảm bảo đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu và chế độ tài chính hiện hành. Quản lý chặt chẽ các khoản thu và nội dung chi từ nguồn thu, không được để ngoài sổ kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

e) Tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong sử dụng kinh phí, nhất là các khoản chi gồm: tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tập huấn lễ kỷ niệm, lễ đón các danh hiệu thi đua, tiếp khách chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

f) Thẩm định chặt chẽ kinh phí các đề tài, các nhiệm vụ chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường trước khi quyết định phân bổ kinh phí. Các đề tài khoa học được cấp kinh phí phải có tính ứng dụng trong thực tế cao và hiệu quả, việc chi tiêu phải đúng định mức và các chính sách chế độ tài chính hiện hành. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung bố trí ngân sách nhà nước cho những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cần ưu tiên đã được cấp có thẩm quyền tuyển chọn và phê duyệt. Thực hiện đình chỉ và chuyển kinh phí của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai không đúng tiến độ, không hiệu quả sang thực hiện các đề tài, dự án khác có hiệu quả, cần đẩy nhanh tiến độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button