Giáo Dục

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ


Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8 giúp ích cho các em ôn tập kiến thức cũng như nắm chắc phần lý thuyết từ đó ứng dụng vào giải bài tập trắc nghiệm phần cuối bài. Chúc các em học tốt, dưới đây là phần nội dung chính, mời các em cùng tham khảo

A. Lý thuyết Sinh học 8 bài 6

I. Cấu tạo và chức năng của Noron

– Cấu tạo của một noron điển hình:

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ

+ Thân nơron có chứa nhân

+ Sợi phân nhánh ở các góc thân

+ Sợi trục ở một góc thân, bên ngoài có các bao miêlin, khoảng cách giữa các bao miêlin gọi là eo Ranvie

– Chức năng: tế bào thần kinh có 2 chức năng cơ bản:

+ Cảm ứng: khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh.

+ Dẫn truyền xung thần kinh: khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định, từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận về thân noron và truyền dọc theo sợi trục nhờ xinap.

– Các loại nơron: có 3 loại

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ

II. Cung phản xạ

1. Phản xạ

– Ví dụ:

+ Sờ tay vào vật nóng → rụt tay lại

+ Nhìn thấy quả chua → tiết nước bọt

– Phản xạ là phản ứng của cơ thể để trả lời kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh.

– Ở thực vật có hiện tượng khi chạm tay vào cây trinh nữ, lá cây cụp lại → đây không phải là phản xạ vì thực vật không có hệ thần kinh.

2. Cung phản xạ

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ

– Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm (da…) qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng (cơ, tuyến…)

– Thành phần 1 cung phản xạ gồm 5 yếu tố: cơ quan thụ cảm, 3 noron (noron hướng tâm, noron trung gian và noron li tâm) và cơ quan cảm ứng.

3. Vòng phản xạ

– Ví dụ:

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ

+ Khi tay chạm vào ngọn nến → cảm thấy đau (nhờ thụ quan cảm giác đau trong da) → xung thần kinh theo noron hướng tâm → noron trung gian ở trung ương thần kinh → phân tích xung thần kinh → noron li tâm → cơ ở tay → cơ co → rụt tay lại.

+ Kết quả của sự phản ứng được thông báo ngược lại về trung khu thần kinh nhờ noron hướng tâm, nếu phản ứng chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ → phát lệnh điều chỉnh → dây li tâm → cơ quan phản ứng → Vòng phản xạ.

– Khái niệm: vòng phản xạ là luồng thần kinh bao gồm cung phản xạ và đường phản hồi. Đường phản hồi thông tin ngược về trung ương thần kinh để điều chỉnh phản ứng.

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ

– Các phản xạ đều được thực hiện theo một vòng khép kín

– Lưu ý: dù phản ứng chỉ 1 lần đã đáp ứng được yêu cầu trả lời kích thích thì vẫn có thông tin ngược. Vì vậy dù phản xạ đơn giản nhất thì xung thần kinh vẫn được truyền trong vòng phản xạ.

B. Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 6

Câu 1: Cấu tạo của một noron điển hình là:

A. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, xinap.

B. Thân, sợi trục, cúc tận cùng

C. Thân, sợi trục, đuôi gai

D. Thân, sợi trục, đuôi gai, xinap.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Mỗi nơron điển hình đều gồm phấn thân, sợi trục, đuôi gai (tua ngắn hay sợi nhánh)

Câu 2: Hai chức năng cơ bản của noron là:

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Chọn đáp án: C

Giải thích: Hai chức năng cơ bản của noron là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

– Cảm ứng: Nơron có khả nàng phát sinh xung thần kinh khi có kích thích Kích thích —> Nơron —> Xung thần kinh

– Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiểu nhất định: Từ sợi nhánh —> Thân nơron -> Sợi trục.

Câu 3: Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố?

A. 3 yếu tố B. 4 yếu tố C. 5 yếu tố D. 6 yếu tố

Chọn đáp án: C

Giải thích: – Thành phần một cung phản xạ gồm 5 yếu tố:

+ Cơ quan thụ cảm.

+ 3 nơron (hướng tâm, trung gian, li tâm).

+ Cơ quan trả lời (còn gọi là cơ quan phản ứng).

Câu 4: Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại: nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm?

A. Hình thái B. Tuổi thọ C. Chức năng D. Cấu tạo

Chọn đáp án: C

Giải thích: Dựa vào chức năng người ta phân biệt noron hướng tâm, noron trung gian và noron li tâm.

Noron hướng tâm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

Noron trung gian đảm bảo liên hệ giữa các nơron

Noron li tâm truyền xung thần kinh đến các cơ quan phản ứng

Câu 5: Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh?

A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động

B. Nơron cảm giác và nơron vận động

C. Noron liên lạc và nơron cảm giác

D. Nơron liên lạc và nơron vận động

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Noron liên lạc nằm trong trung ương thần kinh

Noron cảm giác có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ờ hạch thần kinh sinh dưỡng), sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng (cơ, tuyến).

Câu 6: Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ?

1. Xung thần kinh li tâm

2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh

3. Xung thần kinh thông báo ngược

4. Xung thần kinh hướng tâm

A. 1, 2 B. 2, 3 C. 1, 4 D. 1, 3

Chọn đáp án: B

Giải thích: – Thành phần một cung phản xạ gồm 5 yếu tố:

+ Cơ quan thụ cảm.

+ 3 nơron (hướng tâm, trung gian, li tâm).

+ Cơ quan trả lời (còn gọi là cơ quan phản ứng).

Câu 7: Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu?

A. Bán cầu đại não B. Tủy sống C. Tiểu não D. Trụ giữa

Chọn đáp án: B

Giải thích: Tủy sống giữ một chức năng vô cùng quan trọng, đó là sự phản xạ. Có thể nói rõ là sự phản ứng tức thời của cơ thể mà không cần não xử lý, nó bảo vệ chúng ta khỏi những mối nguy hiểm hằng ngày.

Câu 8: Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về

A. Vòng phản xạ.

B. cung phản xạ

C. phản xạ không điều kiện.

D. sự thích nghi.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Vì vòng phản xạ thực hiện nhiều phản xạ khác nhau và có sự tham gia của ý thức

Câu 9: Vận tốc truyền xung thần kinh trên dây thần kinh có bao miêlin ở người khoảng

A. 200 m/s. B. 50 m/s. C. 100 m/s. D. 150 m/s.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Vận tốc xung thần kinh trên giây thần kinh có bao myelin ở động vật thay đổi theo hướng tiến hóa, trong đó con người thuộc lớp thú ở khoảng 100m/s

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là chính xác?

A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố: cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.

B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.

D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố: cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích của môi trường sẽ phát đi xung thần kinh theo dây hướng tâm về trung ương thần kinh, từ trung ương phát đi xung thần kinh theo dây li tâm tới cơ quan phản ứng. Kết quả của sự phản ứng được thông báo ngược về trung ương theo dây hướng tâm, nếu phản ứng chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây li tâm truyền tới cơ quan phản ứng. Nhờ vậy mà cơ thể phản ứng chính xác đối với kích thích.

Với nội dung bài Phản xạ các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về cấu tạo và chức năng của nơron, các cung phản xạ…

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ được website chia sẻ trên đây hy vọng sẽ giúp ích cho các em ôn tập, rèn luyện bài tập tại nhà, từ đó chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các em học tốt, nếu thấy hay hãy chia sẻ tài liệu cho các bạn cùng tham khảo nhé

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 6: Phản xạ. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button