Tài Liệu

Luật báo chí 2016

Luật Báo chí 2016 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Nội dung chính của Luật Báo chí 2016

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí
 • Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về báo chí
 • Điều 7. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí
 • Điều 8. Hội Nhà báo Việt Nam
 • Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II: QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ, QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TRÊN BÁO CHÍ CỦA CÔNG DÂN

 • Điều 10. Quyền tự do báo chí của công dân
 • Điều 11. Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân
 • Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo…
 • Điều 13. Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của…

Chương III: TỔ CHỨC BÁO CHÍ

Mục 1. CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ

 • Điều 14. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí
 • Điều 15. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí

Mục 2. CƠ QUAN BÁO CHÍ

 • Điều 16. Cơ quan báo chí
 • Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí
 • Điều 18. Giấy phép hoạt động báo chí
 • Điều 19. Thay đổi cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí
 • Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
 • Điều 21. Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí
 • Điều 22. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí

Mục 3. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BÁO CHÍ

 • Điều 23. Người đứng đầu cơ quan báo chí
 • Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí

Mục 4. NHÀ BÁO

 • Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo
 • Điều 26. Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo
 • Điều 27. Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo
 • Điều 28. Cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo

Chương IV: HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Mục 1. THỰC HIỆN THÊM LOẠI HÌNH, SẢN PHẨM BÁO CHÍ; LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

 • Điều 29. Thực hiện thêm loại hình báo chí
 • Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền…
 • Điều 31. Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh…
 • Điều 32. Xuất bản bản tin thông tấn
 • Điều 33. Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
 • Điều 34. Xuất bản bản tin
 • Điều 35. Xuất bản đặc san
 • Điều 36. Trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Điều 37. Liên kết trong hoạt động báo chí

Mục 2. THÔNG TIN TRÊN BÁO CHÍ

 • Điều 38. Cung cấp thông tin cho báo chí
 • Điều 39. Trả lời trên báo chí
 • Điều 40. Trả lời phỏng vấn trên báo chí
 • Điều 41. Họp báo
 • Điều 42. Cải chính trên báo chí
 • Điều 43. Phản hồi thông tin
 • Điều 44. Quảng cáo trên báo chí
 • Điều 45. Quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí
 • Điều 46. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí
 • Điều 47. Bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, nội dung báo điện tử

Mục 3. IN, PHÁT HÀNH VÀ TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG

 • Điều 48. In báo chí
 • Điều 49. Phát hành báo chí
 • Điều 50. Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
 • Điều 51. Cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng

Mục 4. LƯU CHIỂU BÁO CHÍ

 • Điều 52. Chế độ lưu chiểu báo chí, nộp ấn phẩm báo chí
 • Điều 53. Kiểm tra báo chí lưu chiểu

Mục 5. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

 • Điều 54. Xuất khẩu, nhập khẩu báo in
 • Điều 55. Hoạt động hợp tác của cơ quan báo chí Việt Nam với nước ngoài
 • Điều 56. Hoạt động báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại…

Chương V: KHEN THƯỞNG, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

 • Điều 57. Khen thưởng trong hoạt động báo chí
 • Điều 58. Thanh tra chuyên ngành báo chí
 • Điều 59. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Điều 60. Hiệu lực thi hành
 • Điều 61. Quy định chi tiết

Luật Báo chí 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Luật báo chí năm 1989 (đã được sửa đổi theo Luật số 12/1999/QH10) hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực.

Bạn đang xem: Luật báo chí 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button