Giáo Dục

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên


Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 hay được website.com sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn giải bài tập SBT Lịch Sử 8 này sẽ giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 8 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Đây là hướng dẫn giải bài tập lịch sử 8 sách bài tập mà website đã sưu tầm và đăng tải. Nếu bạn muốn tham khảo lời giải bài tập lịch sử 8 sách giáo khoa, mời các bạn tham khảo tại đây: Giải bài tập Lịch sử 8 hoặc tại chuyên mục Lịch sử 8.

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Giải bài Tập 1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Câu 1. Ý nghĩa nào sau đây Không phản ánh đúng tình hình kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII?

A. Nhà nước thực hiện nhiều chính sách tiến bộ để phát triển kinh tế.

B. Đã xuất hiện các xưởng sản xuất có thuê mướn nhân công.

C. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

D. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò quan trọng.

Câu 2. Thế kỷ XVI-XVII, các giai cấp mới được hình thành trong Xã Hội Tây Âu là

A. Lãnh chúa và nông dân

B. Lãnh chúa và tư sản

C. Tư sản và vô sản

D. Lãnh chúa, tư sản vô sản

Câu 3. Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật gì?

A. thế lực kinh tế yếu, bị phong kiến kìm hãm, chèn ép nên càng không phát triển được.

B. bước đầu có thế lực kinh tế, thường dựa vào đó để củng cố quyền lực chính trị.

C. Có thế lực kinh tế, nhưng không có quyền lực chính trị.

D. Có quyền lực kinh tế và chính trị

Câu 4. Ý Không phản ánh đúng tình hình nước Anh trước cách mạng là

A. nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu

B. Nhiều quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản, trở thành tầng lớp quý tộc mới.

C. nhiều công ti độc quyền của giai cấp tư sản xuất hiện

D. mâu thuẫn xã hội giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế ngày càng gay gắt.

Câu 5. Kết qua nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là gì?

A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản (CNTB) phát triển mạnh mẽ ở Anh.

B. Vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến, đời sống nhân dân không được cải thiện.

C. nền cộng hoà dân chủ được thiết lập ở Anh

D. thế lực giai cấp tư sản được củng cố, quyền lợi của nhân dân lao động được đam bảo.

Câu 6. Mười ba thuộc địa ở Anh được thành lập ơ Bắc Mĩ vào thời gian

A. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

B. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

C. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

D. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

Câu 7. Ngày 4-7-1776 đã xảy ra sự kiện

A. Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

B. Công bố Tuyên ngôn Độc lập cua 13 thuộc địa

C. Quân đội thuộc địa thắng một trận lớn, tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

D. 13 thuộc địa ban hành hiến pháp riêng của mình.

Hướng dẫn làm bài

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

C

C

A

C

B

Bài Tập 2 trang 4 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1. [ ] Giống với Hà Lan, cũng như nhiều nước khác ở Châu Âu hồi thế kỉ XVI – XVII, tầng lớp quý tộc mới ở Anh xuất hiện và có thế lực lớn về kinh tế và chính trị.

2. [ ] Quý tộc mới là những quý tộc phong kiến, chuyên sang kinh doanh theo lối TBCN trong các ngành công nghiệp và tài chính.

3. [ ] Trước khi thực dân phương Tây xâm nhập vào Bắc Mĩ, nơi đây là quê hương của các thổ dân da đỏ.

4. [ ] Cách mạng Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, còn cách mạng mĩ diễn ra dưới hình thức cuộc chiến trành giành độc lập.

Hướng dẫn làm bài

Đúng: 3, 4

Sai: 1, 2

Bài Tập 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 8

Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ lí do vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Trả lời

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài Tập 4 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Vì sao nói: “Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để”?

Hướng dẫn làm bài

  • Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản – quý tộc mới lên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ (điển hình là sự thiết lập chế độ quân chủ lập hiến).
  • Nông dân và binh lính là hai lực lượng chính của cách mạng nhưng không được hưởng chút quyền lợi gì. Trái lại, nông dân còn tiếp tục bị cướp đoạt ruộng đất và bị đẩy tới chỗ phá sản hoàn toàn.

Trả lời chi tiết:

Cách mạng tư sản Anh mang tính chất bảo thủ không triệt để vì chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến.

Bài Tập 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Tại sao nói: “Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sản”?

Hướng dẫn làm bài

Vì: cuộc chiến tranh giành Độc lập của 13 bang thuộc địa Mỹ do tư sản lãnh đạo. Nhân dân đứng lên vì quyền lợi của họ. Các giai cấp lãnh đạo đều đưa lợi ích cá nhân lên trước rồi mới đến cộng đồng.

Một lẽ đương nhiên là không ai chịu sự kìm hãm về kinh tế và đời sống, cũng như phụ thuộc vào nền kinh tế của chính quốc vì thế cuộc cách mạng nhanh chóng xảy ra.

Bài Tập 6 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Hướng dẫn làm bài:

Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh), giải phóng nhân dân khỏi ánh đô hộ của chế độ thực dân (ở Hà Lan và Bắc Mĩ), tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

Bài Tập 7 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Em hãy trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm:

  • Cách mạng tư sản
  • Quân chủ lập hiến
  • Quý tộc mới

Hướng dẫn làm bài

  • Cách mạng tư sản: Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (có thể liên kết với quý tộc mới- quý tộc tư sản hoá) lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ phong kiến lỗi thời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản
  • Quân chủ lập hiến: là chế độ xã hội mà vua không có thực quyền. Chỉ có Quốc hội – cơ quan quyền lực của tư sản và quý tộc mới – mới có quyền định đoạt các chính sách và thông qua các đạo luật…
  • Quý tộc mới: xuất thân từ chế độ phong kiến, nhưng đã tham ra kinh doanh tư bản chủ nghĩa và bị tư bản hoá.

Bài tiếp theo: Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button