Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson five


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 9

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson four

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 9 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

Reading

1. Describe what is happening in the pictures.

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

What will life be like in 100 years?

Lam, 11

I think robots will do everything for us. They’ll do all the dangerous jobs, like firefighters’ jobs, and help in the house. Robots will listen to us and talk, but they won’t have feelings like people. I think robots will help us with our homework, too. That will be great!

Trung, 10.

There will be more people on Earth in the future because there will less illness. More people will buy cars and this means that our roads will be crowded. So, I think we will have new roads in the sky and our cars will be very different, too.

Kim, 10.

I sometimes worry about the future. I think it will be hotter and there will be more storms. It will rain a lot and oceans will get bigger. It will be more difficult to grow food. Animals like polar bears won’t have homes because there won’t be any snow where they live.

Dịch:

Cuộc sống sẽ như thế nào trong 100 năm nữa?

Lâm, 11 tuổi

Tôi nghĩ rằng robot sẽ làm mọi thứ cho chúng ta. Chúng sẽ làm tất cả những việc nguy hiểm, giống như công việc của lính cứu hỏa. Robot sẽ lắng nghe chúng ta và nói, nhưng chúng sẽ không có cảm xúc giống con người. Tôi nghĩ robot cũng sẽ giúp chúng ta làm bài tập về nhà. Thật tuyệt vời!

Trung, 10 tuổi.

Sẽ có thêm nhiều người trên Trái Đất trong tương lai bởi vì sẽ ít bệnh hơn. Nhiều người sẽ mua xe ô tô và điều này có nghĩa là đường phố của chúng ta sẽ đông đúc. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều con đường mới trên không và ô tô của chúng ta cũng sẽ rất khác nhau.

Kim, 10 tuổi.

Tôi thỉnh thoảng lo lắng về tương lai, Tôi nghĩ sẽ nóng hơn và có nhiều bão. Trời sẽ mưa nhiều và đại dương ngày một rộng hơn. Sẽ rất khó khăn nuôi trồng thực phẩm. Động vật giống như gấu trắng sẽ không có nhà vì chúng sẽ không còn tuyết nơi mà chúng thường sống.

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

robot feelings illness crowded road storm

Hướng dẫn:

robot: một loại mô hình tự động

feelings: cảm xúc

illness: bệnh tật

crowded: đông đúc

road: đường

storm: bão

4. Read again and match the sentence halves.

1. Robots won’t. __d___

2. Some animals won’t. ___

3. The Earth will ___

4. There will . ____

a. be hotter.

b. be more cars.

c. have homes.

d. have any feelings.

Hướng dẫn:

2 – c

3 – a

4 – b

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson six

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button