Giải Trí

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo Tháng 01/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo đất MoMo 07/01/2022 trong thi trường học Heo đất được cập nhật liên tục bên cạnh Đáp án cho Heo đi học, đi thi hàng ngày, Đáp án Trường học Heo đất hôm nay. Cùng tham khảo đáp án tiếng anh Heo đất để kiếm thêm heo vàng, lương thực và nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Ví MoMo.

Cập nhật: Hệ thống chưa có câu hỏi mới sau ngày 04/1

Khi nào có câu hỏi Tuần mới share-data.top sẽ cập nhật sớm.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo diễn ra từ 29/12/2021 – 04/01/2022: với tổng 23 câu hỏi. Từ ngày 29-03: Mỗi ngày 3 câu hỏi, ngày 04/01 thi 5 câu hỏi. Đừng quên vào share-data.top để cập nhật đáp án tiếng Anh cùng heo, đáp án học từ mới cùng Heo chính xác.

1. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 7 tuần 5 ngày 04/01

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 7 ngày 04/01: 1A-2A-3B-4A-5C

1. Điền từ còn thiếu vào cụm sau: “Son Doong …” (Hang Sơn Đoòng)

A. Cave

2. Hình ảnh nào sau đây biểu thị cho từ “torch”?

A. 1

3. Dịch nghĩa tiếng Việt câu sau: “Cheese is made from milk”?

B. Phô mai được làm từ sữa.

4. Chọn từ hỏi phù hợp với câu sau: “… is your father’s school?- It’s in Ngo Quyen Street.”?

A. Where

5. Hãy tìm quầy bán vé máy bay?

C. Quầy 3

2. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 6 tuần 5 ngày 03/01

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 6 ngày 03/01: 1B-2B-3A

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “I usually go to the zoo … Sunday”.

B. on

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “I can …” (Tôi có thể bơi)

B. swim

3. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “It is usually … in winter”

A. cold

3. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 5 tuần 5 ngày 02/01

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 5 ngày 02/01: 1B-2A-3C

1. Chọn từ có cách phát âm phần trong ngoặc khác với các từ còn lại?

B. (h)our

2. Điền một chữ cái để hoàn thành từ sau: HE_RT (trái tim)?

A. A

3. Khi sắp xếp các chữ cái sau thành một từ tiếng Anh có nghĩa, từ đó mang nghĩa tiếng Việt là gì: S/O/E/H/U?

C. Ngôi nhà

4. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 4 tuần 5 ngày 01/01

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 4 ngày 01/01: 1A-2B-3C

1. Loại bỏ một chữ cái trong từ sau để được từ có nghĩa: ERAMSER (cục tẩy)?

A. M

2. Tìm hình ảnh tương ứng với từ “newspaper”?

B. 2

3. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “đi bộ”?

C. Walk

5. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 3 tuần 5 ngày 31/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 3 ngày 31/12: 1C-2B-3B

1. Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại?

C. Cooker

2. Điền từ thích hợp nhất vào câu sau: “My pet is a …”?

B. rabbit

3. Xét về nghĩa, từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại?

B. Fine

6. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 2 tuần 5 ngày 30/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 2 ngày 30/12: 1B-2C-3A

1. Cặp từ nào sau đây KHÔNG tương ứng về nghĩa?

B. Moon – Hải Vương Tinh

2. Từ nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với từ “Bike”?

C. Bicycle

3. What is this?

A. School bag

7. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 1 tuần 5 ngày 29/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 1 ngày 29/12: 1C-2C-3C

1. Từ nào khác loại trong các từ sau?

C. Hi

2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau: “Where are you from, Hoa? – … from Vietnam.”

C. I’m

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “I do not know this word, I will look up the …”?

C. dictionary

8. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo tuần 4 tháng 12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo diễn ra từ 22/12/2021 – 28/12/2021: với tổng 23 câu hỏi. Từ ngày 22-27/12: Mỗi ngày 3 câu hỏi, ngày 28/12 thi 5 câu hỏi.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 7 tuần 4 ngày 28/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 7 ngày 28/12: 1B-2C-3B-4A-5C

1. Việc chụp hình “tự sướng” một mình thì được gọi là gì?

B. Selfie

2. Sắp xếp các chữ cái sau để thành từ có nghĩa: T/H/E/E/T (hàm răng)?

C. TEETH

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: I have two __.

B. ears

4. Điền từ còn thiếu vào chỗ trốn: I want to make a call, can you lend me the __?

A. phone

5. Điền từ thích hợp vào câu sau: “Mount Everest is the … mountain in the world” (Núi Everest là núi cao nhất thế giới)

C. highest

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 6 tuần 4 ngày 27/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 6 ngày 27/12: 1A-2B-3C

1. What time is it?

A. It’s six forty-five

2. Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa: school/you/What/to/go/do/time?

B. What time do you go to school?

3. Điền từ thích hợp: “He … sleeping now.”

C. is

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 5 tuần 4 ngày 26/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 5 ngày 26/12: 1A-2B-3B

1. Nếu muốn mua sách, bạn phải tới địa điểm nào sau đây?

A. Bookstore

2. How many pencils are there?

B. 4

3. Điền MỘT chữ cái vào các chỗ trống để có một từ tiếng Anh: _CI_ _OR_

B. S

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 4 tuần 4 ngày 25/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 4 ngày 25/12: 1A-2A-3B

1. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “điều khiển từ xa”?

A. Remote control

2. Which sport is this?

A. Volleyball

3. Which country is this?

B. Japan

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 3 tuần 4 ngày 24/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 3 ngày 24/12: 1C-2A-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “diêm”?

C. Match

2. Điền từ thích hợp để tạo thành một câu hỏi về tuổi: “How … are you?”

A. old

3. Nếu sing = sang, watch = watched, say = said thì do = …?

C. did

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 2 tuần 4 ngày 23/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 2 ngày 23/12: 1C-2A-3C

1. Where is here?

C. Bedroom

2. Which subject is this?

A. History

3. Điền từ thích hợp: “… are my pencils.”?

C. Those

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 1 tuần 4 ngày 22/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 1 ngày 22/12: 1A-2C-3B

1. Điền từ thích hợp: “It is … .”?

A. Sunny

2. Từ nào sau đây chỉ nhiều hơn một người?

C. Parents

3. Tìm từ tiếp theo: January, February, March. April, …

B. May

9. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo tuần 3 tháng 12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 7 ngày 21/12: 1B-2A-3A-4C-5C

1. Chọn câu thích hợp để trả lời câu hỏi sau: “What is your name?”

B. My name is Hoang.

2. Where is here?

A. Library

3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: When you go out in this weather, you must use ___ to protect your skin from the Sun.

A. suncream

4. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: The girl is afraid … dogs.

C. of

5. Chọn đáp án có ý nghĩa gần nhất với từ được in hoa: I received housing benefit when I was UNEMPLOYED.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 6 tuần 3 ngày 20/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 6 ngày 20/12: 1C-2B-3B

1. Từ “glass” KHÔNG có nghĩa tiếng Việt nào sau đây?

C. Cờ vua

2. Có bao nhiêu cặp từ dưới đây có sự tương ứng đúng về nghĩa?

B. 4

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Bread is usually made … wheat.

B. of

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 5 tuần 3 ngày 19/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 5 ngày 19/12: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây chỉ một món đồ chơi?

A. Doll

2. Trong ba từ sau, từ nào trái nghĩa với hai từ còn lại?

B. Big

3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Remember to be … time” (Nhớ đến đúng giờ)?

A. on

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 4 tuần 3 ngày 18/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 4 ngày 18/12: 1C-2B-3A

1. Hoàn thành đoạn hội thoại sau: A: “Are you good at English?” B: “…”

C. Yes, I am

2. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “mẹ kế”?

B. Stepmother

3. Điền từ còn thiếu vào câu sau: Students use ___ to study in class.

A. textbooks

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 3 tuần 3 ngày 17/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo thử thách 3 ngày 17/12: 1A-2C-3B

1. Hình ảnh này biểu thị cho từ nào?

A. Rich

2. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “gà trống”?

C. Rooster

3. Chọn đáp án có nghĩa trái với từ được in hoa: He was always very HARD-WORKING at school.

B. lazy

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 2 tuần 3 ngày 16/12

1. Ta diễn tả hành động sau trong tiếng Anh là gì?

A. Do homework

2. Sắp xếp các từ sau để tạo thành một câu có nghĩa: old/How/she/is?

C. How old is she?

3. Nếu muốn tới sân bay, ta phải đi theo hướng nào?

C. Đi thẳng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 1 tuần 3 ngày 15/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 1 ngày 15/12: 1A-2C-3B

1. Khi mắc lỗi, chúng ta phải nói câu gì?

A. I’m sorry

2. Đáp án nào sau đây có nghĩa tiếng Việt KHÔNG trùng khớp với từ tương ứng?

C. Sea – Hòn đảo

3. Theo thời khóa biểu, ở tiết 3 bạn cần sử dụng quyển sách nào?

B. 2

10. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo tuần 2 từ 8/12-14/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 7 ngày 14: 1C-2B-3A-4A-5A.

1. Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ có nghĩa: D/K/C/U

C. DUCK

2. What is this?

B. Motorbike

3. What time do we have breakfast?

A. 6.30 A.M.

4. Sắp xếp các từ sau để được một câu có nghĩa: Hanoi / of / the capital / Vietnam / is

A. Hanoi is the capital of Vietnam.

5. Nối các từ sau đây với hình ảnh tương ứng

A. 1C – 2B – 3A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 6 tuần 2 ngày 13/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 6: 1B-2B-3C

1. Từ nào sau đây có phần trong ngoặc phát âm khác với các từ còn lại?

B. n(i)ght

2. Câu nào sau đây viết SAI ngữ pháp?

B. My father don’t like cooking

3. What is the weather like tomorrow?

C. Sunny

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 5 tuần 2 ngày 12/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 12/12/2021 vòng 5: 1B-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nét nghĩa khác biệt nhất so với hai từ còn lại?

B. Today

2. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “động vật”?

B. Animal

3. Tìm vị trí thích hợp trên bản đồ theo câu hỏi của vị khách?

A. A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 4 tuần 2 ngày 11/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 11/12/2021 vòng 4: 1B-2B-3A

1. Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ có nghĩa: T/O/L/E/H

B. HOTEL

2. Điền phần còn thiếu để tạo nên 1 từ có nghĩa: HO??ITAL

B. SP

3. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “nhật ký”?

A. Diary

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 3 tuần 2 ngày 10/12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 10/12/2021 vòng 3: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “lễ cưới”?

B. Wedding

2. Điền một chữ cái duy nhất để tạo nên 2 từ có nghĩa: MIR_OR (Cái gương) và ST_EET (Đường phố)

A. R

3. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “thông minh”?

B. Smart

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 09/12 vòng 2 tuần 2

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 09/12/2021 vòng 2: 1C-2A-3A

1. Hình ảnh nào sau đây diễn tả từ “clock”?

C. 2

2. Điền một chữ cái để tạo nên từ có nghĩa: SO_CER (bóng đá 11 người)?

A. C

3. Sắp xếp các từ sau để được một câu có nghĩa: a / Hoa / nice woman. / is

A. Hoa is a nice woman.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 08/12/2021 vòng 1: 1C-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “người Việt Nam”?

C. Vietnamese

2. What is this? (Đây là gì?)

B. It’s a ruler

3. Từ nào sau đây có phần trong ngoặc phát âm khác với các từ còn lại?

C. m(u)sic

11. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo tuần 1 tháng 12

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 07/12 vòng 7/7: 1B-2C-3A-4C-5A

1. Điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành từ sau: T_INK (suy nghĩ)

B. H

2. Đáp án nào sau đây là đúng khi nhắc tới tính từ sở hữu tương ứng của một đại từ nhân xưng?

C. We – Our

3. Động từ nào sau đây ghi đúng dạng khi thêm s/es?

A. Carries

4. Tìm lỗi sai trong câu sau: “I’m fine, thanks you”?

C. thanks

5. Điền từ hợp lý nhất vào câu sau: Why does your mother go to the fast food restaurant? – Because she wants to buy some …

A. hamburgers

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 6: 1B-2A-3A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 06/12/2021 vòng 6/7: 1B-2A-3A

1. Điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành từ sau: FU_URE (Tương lai)

B. T

2. Màu xám trong tiếng Anh được viết là?

A. Grey

3. Điền từ còn thiếu: What time __ Hoa’s classes begin?

A. do

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 5: 1B-2C-3C

1. “Cow” có nghĩa tiếng Việt là?

B. Bò cái

2. Từ nào khác với các từ còn lại nhất?

C. Buy

3. Hãy chọn từ có cách phát âm trong ngoặc kép khác với các từ còn lại?

C. H(ea)d

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 4: 1B-2C-3C

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 04/12/2021: 1B-2C-3C

1. Từ “volleyball” để chỉ bộ môn thể thao nào?

B. Bóng chuyền

2. Đâu là từ KHÔNG để chỉ tính cách một người?

C. Triangle

3. Câu “The boy watches TV for an hour” (Anh ấy xem TV trong 1 tiếng), “an hour” ở đây cũng có thể hiểu là gì?

C. 60 minutes

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 3: 1A-2C-3A

1. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “y tá”?

A. Nurse

2. Điền MỘT chữ cái vào chỗ trống để có một từ tiếng Anh chỉ một loài động vật: FO_?

C. X.

3. Khi đi cắm trại ngoài trời, chúng ta không thể thiếu gì?

A. Tent

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 2 tháng 12: 1B-2B-3A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 02/12/2021: 1B-2B-3A

1. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “người ông”?

B. Grandfather

2. Từ nào sau đây viết sai?

B. Satuday

3. Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ tiếng Anh có nghĩa: S/T/F/R/I

A. FIRST

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo vòng 1 tháng 12: 1B-2A-3A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo ngày 01/12/2021: 1B-2A-3A

1. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “Đầu bếp”?

B. Chef

2. “Circle” có nghĩa tiếng Việt là?

A. Đường tròn

3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: We have two … We see with them.

A. Eyes

12. Cách vào Thi học tiếng Anh cùng Heo

Cách 1: Ở ô Tìm kiếm, gõ Trường học Heo đất, Ấn để vào giao diện Trường học Heo đất MoMo, kéo đến giao diện Sự Kiện, chọn sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo để vào thi.


Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo đất MoMo

Cách 2: Ở giao diện trang chủ, chọn Heo đất MoMo → Vào giao diện Heo đất → Chọn Hộp Nuôi Heo → Chọn Trường học Heo đất → Sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo

13. Phần thưởng thi học tiếng Anh cùng Heo MoMo

Từ 19-03/01: Trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ nhận được:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Check Also
    Close
    Back to top button