Ngân Hàng

Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Tải về Bản in

Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 – Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng. Để việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định tại Quyết định số 415/QĐ-BHXH ngày 22/3/2016, BHXH Việt nam ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, mời các bạn tham khảo.

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông tư 87/2015/TT-BGTVT về quy chuẩn quốc gia về an toàn kỹ thuật đối với xe ô tô

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4766/BHXH-TCKT
V/v quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định tại Quyết định số 415/QĐ-BHXH ngày 22/3/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam (sau đây gọi chung là Quyết định số 415/QĐ-BHXH), BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị được giao quản lý xe ô tô chuyên dùng khẩn trương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 415/QĐ-BHXH và gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 31/12/2016.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện sắp xếp, bố trí xe ô tô chuyên dùng cho BHXH huyện theo đúng Danh mục trang bị xe ô tô chuyên dùng và đảm bảo sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 415/QĐ-BHXH và Quyết định số 1725/QĐ-BHXH ngày 08/11/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 415/QĐ-BHXH.

3. Nghiêm cấm các đơn vị sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho việc riêng, trao đổi, cho mượn, cho thuê hoặc các mục đích khác ngoài nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quyết định số 415/QĐ-BHXH; không được thay đổi Logo in tại hai bên cửa trước của xe như làm mờ, dán đè, thay đổi hình dáng, kích thước Logo; không được điều động xe cho các đơn vị không được trang bị xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức và phải lập sổ theo dõi riêng lịch trình và tình trạng kỹ thuật của xe.

Trường hợp đơn vị để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này.

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc;
  • PTGĐ Nguyễn Đình Khương;
  • Lưu: VT, TCKT (3b).
Nguyễn Thị Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button