Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2018 – 2019


website.com
B ĐỀ THI HỌC KÌ I – TOÁN 7
P a g e | 1
ĐỀ S 1
I. TRC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)
1. Chn ch cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm)
Câu 1.1: Kết qu
16
:
A.
4
B.
4
C.
16
D.
4
Câu 1.2: Cho
34
10 15
x 
thì giá trị ca x bng:
A.
1
15
x
B.
1
30
x
C.
D.
1
30
x
Câu 1.3: Tìm x biết
5
7
x
chia hết cho:
A.
5
7
x
B.
5
7
x 
C.
5
7
x 
D.
x
Câu 1.4: Cho
3
2
20,12 20,12
n


thì n bằng:
A.
5n
B.
1n
C.
6n
D. Kết qu khác
Câu 1.5: Cho
; 42
52
xy
xy
thì x bằng:
A.
12x
B.
30x
C.
12x 
D.
30x 
Câu 1.6: Cho hàm số
25y f x x
.Chọn câu đúng:
A.
21f
B.
29f
C.
27f
D.
29f 
Câu 1.7: Cho biết
5
người làm cỏ một cánh đồng hết
8
gi. Với năng suất như thế
10
người làm cỏ
cánh đồng hết thời gian bao lâu?
A.
20
gi B.
4,8
gi C.
4
gi D.
6
gi
Câu 1.8: Đồ th hàm số
y ax
đi qua điểm
2;3A
.Xác định h s a bng:
A.
2a
B.
3
2
a
C.
3a
D.
2
3
a
2. Điền
vào ô đúng hoặc sai.
Câu
Các khẳng định
Đúng
Sai
2.1
Hai góc bằng nhau và chung đỉnh là hai góc đổi đỉnh
2.2
Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong
2.3
Nếu một đường thng cắt hai đường thẳng song song thì trong các
góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau.
2.4
Nếu hai góc kề nhau thì hai tia phân giác của chúng tạo
thành một góc vuông.
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1:
1.1. Thực hiện phép tính:
1 3 3 2
:
2 5 2 5
A



2
3 2 5
:
2 3 12
B





website.com
B ĐỀ THI HỌC KÌ I – TOÁN 7
P a g e | 2
1.2. Cho:
; 30
25 10
xy
xy
. Tìm
,?xy
1.3. Cho biết
y
tỉ lệ thuận với
x
theo hệ số tỉ lệ
2012
. Hỏi
yx
tỉ lệ với
x
theo hệ số tỉ lệ nào?
1.4. Cho
ABC MNP
, biết
7 , 8 , 9AB cm AC cm NP cm
. Tính chu vi của tam giác
ABC
MNP
.
Bài 2: Số bi của ba bạn An, Bảo, Chi tỉ lệ với
3;4;5
. Biết rằng số bi của bạn Bảo nhiều hơn số bi của
bạn An là
15
viên. Tính số bi của mỗi bạn?
Bài 3: Cho
ABC
. Gi
M
là trung điểm ca
AB
,
N
là trung điểm ca
AC
, trên tia đối ca tia
NM
lấy điểm
D
sao cho
ND NM
.
a) Chng minh
ANM CND
b) Chng minh
//AB DC
c) Chng minh
1
2
MN BC

website.com
B ĐỀ THI HỌC KÌ I – TOÁN 7
P a g e | 3
ĐỀ S 2
I. TRC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1.1: Kết qu
25
A.
5
B.
5
C.
5
D.
25
1.2: C 100 kg thóc có 65 kg gạo. Hỏi 20 kg thóc có bao nhiêu kg gạo?
A.
13
B.
14
C.
15
D.
20
1.3: Cho hàm số:
23y f x x
. Chọn câu đúng
A.
24f
B.
13f
C.
01f 
D.
27f
1.4: Cho
2014 2
20132013
x


khi đó
x
bng
A.
1007
B.
2014
C.
1017
D.
2012
1.5: Tìm
x
biết
5
3
x 
A.
5
3
x 
B.
5
3
x
C.
5
3
x 
D.
x
1.6: Điểm nào sau đây thuộc đồ th hàm số
2yx
A.
1;2A
B.
2;1A
C.
1;2A
D.
2; 1A 
1.7: Cho
53
xy
24xy
thì
x
bng
A.
15x
B.
60x
C.
36x
D. Kết qu khác
1.8: Đồ th hàm số
y ax
đi qua điểm
2;4A
. Xác định h s
a
bng
A.
4a
B.
0,5a
C.
2a
D. Kết qu khác
Câu 2: Điền X vào ô đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu
Các khẳng định
Đúng
Sai
2.1
Hai góc chung đỉnh bằng nhau là hai góc đối đỉnh.
2.2
Trong tam giác vuông hai góc nhọn ph nhau.
2.3
Nếu một đường thng cắt hai đường thẳng song song thì trong
các góc tạo thành có hai góc đồng v bng nhau.
2.4
Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và
một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bng nhau.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1:
1.1) Thực hiện phép tính
a)
1 7 2 3
.
4 2 7 2
A



b)
2
7 1 3
:
12 2 4
B





Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2018 – 2019

Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2018 – 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các em đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 7 khác nhau. Mời các em tham khảo

  • 22 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7
  • Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới có đáp án năm 2019
  • Đề cương ôn tập Hình học lớp 7
  • Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7
  • Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2019 – 2020
  • Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán
  • Đề ôn thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2019 – 2020 – Đề 1
  • Đề ôn thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2019 – 2020 – Đề 2

Mời các em tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button